Stanovy KVH

Stanovy spolku

Panzer Elite Group Wiking z.s.

 

 

1. Spolek bude užívat název Panzer Elite Group Wiking z.s. (dále jen PEG W)

Sídlem spolku bude Návsí 1014, 739 92 Návsí

 

2. PEG W je nevládní nezisková dobrovolná kulturní a sportovní organizace sdružující členy, kteří se na základě své zájmové činnosti spolupodílejí na ochraně a uchování památek z oblasti vojenské historie a přispívají tak k uchování materiálních a duchovních hodnot z této oblasti historie.

 

3. Základní účely spolku:

-          průzkum a výzkum oblasti historie sovětského a německého vojenství do roku 1945

-          sběratelskou činnost týkající se výstroje a výzbroje sovětských a německých armád do roku 1945

-          sběratelskou činnost a renovaci pancéřové techniky - sovětských a německých armád do roku 1945

-          pořádání vystoupení souvisejících s vojenskou historií a účast na akcích pořádaných jinými sdruženími podobného zaměření v ČR i v zahraničí

 

4. Formy činnosti spolku:

-          vykonávání osvětové činnosti související s vojenskou historií, zejména v oblasti blízké sídlu PEG W a výchově svých členů a ostatních občanů k odmítání válek, násilí, stejně tak rasové a národnostní a jiné nesnášenlivosti

-          rekonstrukce historických uniforem, výstrojních součástek, odznaků a jiných věcí souvisejících s činností PEG W

-          rekonstrukce historických událostí formou srazů, vzpomínkových akcí, přednášek, pomoc při zpracování rekonstrukcí bojů nebo při natáčení historických filmů a dokumentů

-          pořadatelství a účast členů na kulturních akcích a soutěžích

-          spolupráce s podobnými organizacemi

 

5. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.

Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

 

-          každý člen je povinen platit stanovené členské příspěvky, jejichž výši určuje výroční schůze spolku

-          každý člen obdrží legitimaci, která jej opravňuje k využívání výhod spojených s členstvím ve spolku

-          členství je nepřevoditelné na jinou osobu. Končí vystoupením, úmrtím nebo vyloučením člena spolku

 

6. Rada spolku má právo:

- odejmout činné členství tomu, kdo se po dobu delší než šest měsíců neúčastní práce spolku, aniž by mu v tom bránily závažné důvody.

 

-          vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle spolku, nebo zanedbává členské povinnosti

 

7. Členové mají právo:                        -    volit a být voleni do rady spolku

-          zúčastňovat se členské schůze

-          více než tři členové mohou svolat zasedání spolku

-          hlasovat o návrzích daných na členské schůzi

-          používat odznaky, stejnokroje a výstrojní součástky armád jednotlivých znázorňovaných epoch a událostí.

 

8. Členové mají povinnost:                 -    účastnit se klubových akcí

-          platit členské příspěvky

-          zachovat mlčenlivost o intern. záležitostech PEG W, rozsah mlčenlivosti stanoví rada PEG W

-          svým chováním nepoškozovat dobré jméno a pověst spolku PEG W a jeho členů

 

 

Členská schůze:

-     je nejvyšším orgánem spolku, jedná o životě a činnosti za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, schvaluje zprávy o hospodaření, stanovuje výši příspěvků, volí členy předsednictva

-     je svolávána jednou za rok radou spolku

-     více něž tři členové mohou s udáním důvodů a programem jednání iniciovat mimořádné svolání členské schůze

-     jednání řídí předseda nebo jím pověřený předsedající členské schůze

-     každá řádně svolaná členská schůze je usnášení schopna bez ohledu na počet přítomných členů

-     členové mohou předkládat návrhy na doplnění programu jednání

-     každý člen má jeden hlas a rozhodnutí se přijímají prostou většinou hlasů v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy

-     o výsledcích hlasování vede zápis zvolený jednatel

-     stanovy lze změnit pouze rozhodnutím na členské schůzi, nejméně třemi pětinami hlasů přítomných členů

 

Rada spolku:

-     je statutárním orgánem spolku tj. orgán oprávněný jednat jménem spolku ve všech věcech

-     předseda je pověřen předsednictvem zastupovat spolek navenek, tj. vůči všem fyzickým a právnickým osobám v tuzemsku i v zahraničí a v rámci svých kompetencí i vůči kolektivním a individuálním členům spolku

-     odpovídá za řádné hospodaření a veškeré ekonomické aktivity spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu a dbá o řádnou péči o majetek spolku

-     podává zprávy o své činnosti na členské schůzi

-     je složeno z nejméně ze tří volených členů:   

- předsedy spolku

- místopředsedy spolku

- hospodáře spolku

-     funkční období volených členů je pětileté

-     k výlučným kompetencím  předsedy patří vedení členské schůze

-     místopředseda zastupuje předsedu po dobu jeho nepřítomnosti v plném rozsahu

-     funkční období předsedy končí předáním funkce následujícímu předsedovi

 

Hospodaření spolku

-     spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

-     vlastníkem veškerého majetku je spolek

-     za majetek spolku je zodpovědný hospodář spolku

 

Rozpuštění sdružení:

-     spolek lze rozpustit pouze usnesením členské schůze

-     návrh na rozpuštění musí vyjít nejméně od jedné poloviny členů, kteří zaplatili členské příspěvky

-     spolek bude rozpuštěn, byla-li členská schůze řádně svolána a hlasují-li pro tento návrh tři pětiny přítomných členů

-     v případě zániku dojde k majetkovému vypořádání

 

Závěrečná ustanovení:

-     záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy

-     stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 6.3.2015

Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu

v Ostravě .

 

Za klub PEG Wiking 

předseda klubu         : Richard Topalov
místopředseda klubu : David Topalov
pokladník klubu        : Ivana Topalovová